Rozcestník

Velikost textu

 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

 

1. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o obci (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18),

c) podle § 5 odst. 5 citovaného zákona - veřejně přístupný obsah obcí vedených rejstříků, registrů, evidencí a seznamů (bod 19),

 

2. podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů- informace o zpracovávání osobních údajů (bod 20),

3. podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (§ 5 odst. 2, písm. h/)  - informace o obecním informačním systému (bod 21),

4.
podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu neboli stavebního zákona (§ 165 odst. 2) - údaje o vydaném územním plánu, regulačním plánu a místech, kde je možné do této územně plánovací dokumentace a do její dokladové dokumentace nahlížet, zastupitelstvem obce schválená zpráva o uplatňování územního plánu(bod 22),

5. Právní výklad k Inventarizaci  Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení (číslo účtu)
 6. Identifikační číslo (IČ)
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. Dokumenty
 9. Žádat o informace lze:
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 20. Informace o zpracovávání osobních údajů
 21. Informace o obecním informačním systému
 22. Informace o územním plánu

 1. Oficiální název

Obec Sokoleč

Kolínská 424

Sokoleč

290 01 Poděbrady

 


2. Důvod a způsob založení

Obec Sokoleč byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech


Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.

Organizační složky obce4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Obecní úřad Sokoleč

Kolínská 424

Sokoleč

290 01 Poděbrady

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Sokoleč

Kolínská 424

Sokoleč

290 01 Poděbrady

4.3 Úřední hodiny

Pondělí  

 8-12 - 13-17 hod.

Středa

Čtvrtek

 

 8-12 - 13-17 hod.

 8-12 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

tel.:  +420 325 654 675
 

4.5 Číslo faxu

fax:  325 654 675
 

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.sokolec.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@sokolec.cz

 

4.8 Další elektronické adresy

datová schránka: 5iuavhc
 

4.9 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

dpo.gdpr@seznam.cz

 


5. Bankovní spojení (číslo účtu)

 KB Nymburk 10122191/0100

 ČNB Praha 94-1314191/0710


 

6. Identifikační číslo (IČ)

00239771


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 obec nemá přiděleno


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Jednací řád

Jednací řád ZO Sokoleč (PDF 2.61 MB)

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2021 (PDF 0.96 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2021 (PDF 552.94 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2021 (PDF 557.09 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2021 (PDF 284.83 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4-2021 (PDF 691.61 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2021 (PDF 531.98 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2021 (PDF 390.02 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1-2021 (PDF 816.8 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 12-2020 (PDF 320.11 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11-2020 (PDF 1.35 MB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2022 A 2023 (PDF 411.54 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2021 (PDF 2.03 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2020 (PDF 119.31 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2020 (PDF 686.45 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2020 (PDF 1.44 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2020 (PDF 1.3 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2020 (PDF 1.1 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2020 (PDF 1.55 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4-2020 (PDF 1.58 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2020 (PDF 102.39 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2020 (PDF 112.08 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1-2020 (PDF 83.11 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.12-2019 (PDF 3.06 MB)

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2021 A 2022 (PDF 420.98 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2020 (PDF 1.22 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11-2019 (PDF 87.04 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2019 (PDF 83.98 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2019 (PDF 1.03 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2019 (PDF 1.17 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2019 (PDF 641.13 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2019 (PDF 622.08 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2019 (PDF 45.43 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4-2019 (PDF 688.61 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2019 (PDF 281.72 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2019 (PDF 40.56 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1-2019 (PDF 396.09 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2018 (PDF 656.05 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2019 (PDF 5.83 MB)

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2020 A 2021 (PDF 420.49 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2018 (PDF 404.68 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2018 (PDF 500.02 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2018 (PDF 405.18 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2018 (PDF 439.68 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2018 (PDF 418.39 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 4-2018 (PDF 212.16 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3-2018 (PDF 413.88 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2-2018 (PDF 0.94 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1-2018 (PDF 399.54 kB)

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NA ROKY 2019 A 2020 (PDF 372.08 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 (PDF 5.79 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 12-2017 (PDF 1.09 MB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11-2017 (PDF 446.32 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 10-2017 (PDF 376.18 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 9-2017 (PDF 432.15 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 8-2017 (PDF 19.95 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 7-2017 (PDF 468.8 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6-2017 (PDF 515.96 kB)

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5-2017 (PDF 378.6 kB)

Rozpočtové opatření č. 4-2017 (PDF 595.09 kB)

Rozpočtové opatření č. 3-2017 (PDF 373.76 kB)

Rozpočtové opatření č. 2-2017 (PDF 519.34 kB)

Rozpočtové opatření č. 1-2017 (PDF 352.87 kB)

Schválený rozpočet obce na rok 2017 (PDF 1.79 MB)

VÝDAJE schválený rozpočet 2017 - POLOŽKY (PDF 4.45 MB)

PŘÍJMY schválený rozpočet 2017 položky (PDF 406.2 kB)

Rozpočtový výhed na roky 2018 a 2019 (PDF 397.63 kB)

SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE SOKOLEČ NA ROKY 2017 a 2018 (PDF 386.95 kB)

Schválený rozpočet obce na rok 2016 (PDF 1.5 MB)

Rozpočet obce na rok 2015 (PDF 4.48 MB)

Rozpočet obce na rok 2014 (PDF 4.05 MB)

Závěrečný účet obce

ZÁVĚREČNÝ_ÚČET OBCE SOKOEČ ZA ROK_2020 (PDF 21.43 MB)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2019 (PDF 3.79 MB)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2018 (PDF 3.99 MB)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2017 (PDF 2.65 MB)

Závěrečný účet obce Sokoleč za rok 2016 (PDF 3.66 MB)

Závěrečný účet obce Sokoleč za rok 2015 (PDF 3.15 MB)

závěrečný účet obce za rok 2014 (PDF 4.79 MB)

závěrečný účet obce za rok 2013 (PDF 5.29 MB)

Kontrola hospodaření obce

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE SOKOLEČ ZA ROK 2020 (PDF 3.93 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sokoleč za rok 2019 (PDF 3.9 MB)

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018 (PDF 5.9 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SOKOLEČ za rok 2017 (PDF 6.71 MB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SOKOLEČ za rok 2016 (PDF 6.57 MB)

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2015 (PDF 5.9 MB)

zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2014 (PDF 3.9 MB)

zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 (PDF 5.28 MB)

Inventarizace majetku obce

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019 (PDF 5.53 MB)

 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2018 (PDF 9.8 MB)

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017 (PDF 8.42 MB)

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2016 (PDF 7.32 MB)

Inventarizační zpráva rok 2015 (PDF 6.32 MB)

inventarizační zpráva za rok 2014 (PDF 2.26 MB)

Inventarizační zpráva za rok 2013 (PDF 1.4 MB)
9. Žádat o informace lze:


osobně v úředních dnech a hodinách.
telefonicky na čísle: +420 325 654 675
není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
formulář písemné žádosti můžete doručit:

 • elektronicky (e-mailem) na adresu: starosta@sokolec.cz
 • elektronickou podatelnou:
 • poštou na adresu: 

                              Obecní úřad Sokoleč
                              Kolínská 424 
                              290 01 Sokoleč 

 • faxem na číslo: 325 654 675


Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


10. Příjem žádostí a dalších podání


osobně na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
telefonicky na čísle: +420 325 654 675
elektronicky (e-mailem) na adresu: starosta@sokolec.cz
elektronickou podatelnou
poštou na adresu:

                           Obecní úřad Sokoleč
                           Kolínská 424
                           290 01 Sokoleč

faxem na číslo: 325 654 675


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

osobním podáním na adrese:

                           Obecní úřad Sokoleč 
                           Kolínská 424
                           290 01 Sokoleč

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. 

Proti rozhodnutí obecního úradu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhute 15 dnu od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úrad . Odvolací orgán rozhodně o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).


12. Formuláře

obec nemá

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mvcr.cz/rady-a-sluzby.aspx.

Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

 


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky

Nařízení

Nařízení

Vnitřní předpis

Vnitřní předpis

Řády

Řády15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Úkon

Množství

Cena

Tisk nebo kopírování černobíle

- 1 strana formátu A4

 4,- Kč

 

- 1 strana formátu A3

 8,- Kč

Tisk barevně

- 1 strana formátu A4

- 1 strana formátu A3

 40,- Kč

 80,-Kč

Kopírování na datové nosiče

- 1 ks kopírování CD

 100,- Kč

Poštovné + balné

- dle druhu zásilky a dle platných ceníků

Mzda (činnost při zpracování informace)

 

 150,- /hod.

Vzniknou-li při poskytování informací další nutné výdaje, např. zpoplatnění dalšími subjekty, specifické služby, apod., budou tyto výdaje zahrnuty do vyúčtování celkové úhrady.


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

obec nemá
 

16.2. výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací
 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
 


17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

ObÚ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ObÚ žadatelům informace na základě jejich žádosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 (PDF 648.39 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 (PDF 577.72 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2016 (PDF 580.29 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2017 (PDF 585.25 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2018 (PDF 550.51 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2019 (PDF 558.6 kB)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2020 (PDF 555.66 kB)

 

Statistika o vyřizovaných žádostech:

žádost o poskytnutí informace 2014 (PDF 659.36 kB)

žádost o poskytnutí informace 2015 (PDF 771.94 kB)

žádost o poskytnutí informace 2016 - 1(PDF 806.82 kB)

žádost o poskytnutí informace 2016 - 2(PDF 429.14 kB)

žádost o poskytnutí informace 1-2017 (PDF 386.71 kB)

Žádost o poskytnutí informace 2-2017 (PDF 439 kB)

Žádost o poskytnutí informace 3-2017 (PDF 836.14 kB)

Žádost o poskytnutí informace 4-2017 (PDF 1 MB)

Žádost o poskytnutí informace 5-2017 (PDF 422.43 kB)

Žádost o poskytnutí informace 6-2017 (PDF 356.18 kB)

Žádost o poskytnutí informace 7-2017 (PDF 345.29 kB)

Žádost o poskytnutí informace 8-2017 (PDF 439.29 kB)

Žádost o poskytnutí informace 1-2018 (PDF 641.73 kB)

Žádost o poskytnutí informace 1-2019 (PDF 366.89 kB)

Žádost o poskytnutí informace 2-2019 (PDF 822.44 kB)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE č. 1-2021 (PDF 391.97 kB)

 

 


 

18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

žádost o poskytnutí informace 2014 (PDF 659.36 kB)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny21. Informace o obecním informačním systému

Informační systém Obecního úřadu je vybudován na platformě operačního systému MS Windows. Uživatelské stanice jsou vybaveny operačním systémem MS Windows XP a kancelářským systémem MS Office 2008.

Přehled aplikačního software užívaného v rámci Obecního úřadu

 Název IS Definice IS
 WinESS  Spisová služba
 WinEOB  Evidence obyvatel
 WinPAM  Práce a mzdy
 WinPOP  Poplatky a daně
 WinUCR  Účetnictví a rozpočet


Prohlášení
Obecní úřad nevytváří žádné číselníky dle §5 odst. f) zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.


22. Informace o územním plánu

facebook

Kontakt

Obec Sokoleč
Kolínská 424
290 01 Sokoleč

    325 654 984     

          325 654 675

starosta: 733 142 244
      
     podatelna@sokolec.cz
 
Sokoleč na mapě

Úřední hodiny

PO 8 - 12 a 13 - 17 hod.

ST  8 - 12 a 13 - 17 hod.

ČT  8  - 12 hod.

 

Novinky na email

Chcete dostávat pravidlné informace o obci?

Přihlásit odběr

Registrace Mobilní rozhlas