Rozcestník

Velikost textu

Jednací řád zastupitelstva obce Sokoleč

 

 

Zastupitelstvo obce Sokoleč (dále jen ZO) vydává podle § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), dne 21. 10. 2015 usnesením č. 3/13/2015 tento Jednací řád ZO Sokoleč.

  

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Jednací řád ZO upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla zasedání ZO, způsob jeho usnášení a kontrolu plnění jím přijatých usnesení, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání zastupitelstva obce.

 

Čl. 2

Svolání zasedání ZO

 

 1. ZO se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání ZO se konají v územním obvodu obce, svolává je starosta obce. Starosta je povinen svolat zasedání ZO, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZO nebo hejtman kraje. V tomto případě se zasedání ZO musí konat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.
 2. Nesvolá-li starosta zasedání ZO podle odst. 1 tohoto článku, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZO.
 3. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním, kromě toho informaci zveřejňuje způsobem v místě obvyklým.

 

Čl. 3

Příprava zasedání ZO

 

 1. Přípravu zasedání ZO organizuje starosta obce podle navrženého programu.
 2. Návrhy výborů a členů ZO se předkládají na obecní úřad ústně nebo písemně.
 3. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá obecní úřad elektronicky nebo písemně tak, aby mohly být k dispozici všem členům zastupitelstva obce nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání ZO.
 4. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZO komplexně posoudit danou problematiku a rozhodnout o přijetí účinných opatření.

 

Čl. 4

Účast členů ZO na zasedání

 

 1. Členové ZO jsou povinni se zúčastnit každého zasedání ZO. Případnou nepřítomnost jsou povinni omluvit starostovi obce. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta obce.
 2. Účast na zasedání stvrzují členové ZO svým podpisem do listiny přítomných.

 

Čl. 5

                                                                Účast dalších osob na zasedání ZO

 

 1. Zasedání ZO jsou veřejná. 
 2. Zasedání ZO se mohou zúčastnit navrhovatelé předkládaných materiálů zařazených na program jeho jednání, představitelé statutárních orgánů a vedoucí organizací, jichž je obec zřizovatelem, pokud je na pořad jednání ZO zařazeno projednávání problematiky vztahující se k činnosti těchto organizací.

 

Čl. 6

Program jednání ZO

 

 1. Program jednání ZO navrhuje předsedající svolaného zasedání ZO, kterým je zpravidla starosta obce. V průběhu zasedání ZO může být jednáno pouze o věcech, které byly zařazeny do programu.
 2. Starosta obce nebo předsedající sdělí návrh programu zasedání včetně návrhů na doplnění a úpravy při jeho zahájení. O programu či námitkách proti němu rozhoduje ZO hlasováním.
 3. V případě, že neschválí doplnění programu o předložený návrh, má navrhovatel právo jej podat opakovaně, avšak v písemné podobě, přičemž návrh bude zařazen do programu nejbližšího zasedání ZO.

 

Čl. 7

Průběh zasedání ZO

 

 1. Zasedání ZO řídí obvykle starosta, nebo místostarosta, popřípadě jiný člen ZO.
 2. Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO, ukončí předsedající zasedání ZO. V tomto případě se musí konat do 15 dnů jeho náhradní zasedání.
 3. V zahajovací části zasedání předsedající:

-          prohlásí, že zasedání ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno

-          konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů ZO a tedy jeho usnášeníschopnost,

-          dá schválit program jednání,

-          nechá zvolit dva členy ZO za ověřovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva,

-          určí zapisovatele zápisu ze zasedání,

-          sdělí, zda byl určenými ověřovateli ověřen zápis z předchozího zasedání ZO, kde byl vyložen k nahlédnutí,

 1. Zápis z předchozího jednání, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený
 2. Zápis z předchozího zasedání je připraven k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách obce.
 3. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel, případně zpracovatel, je-li předsedajícím vyzván k doplnění předloženého materiálu.
 4. K jednotlivým bodům programu musí být zařazena rozprava, v níž bude umožněno členům ZO se vyjádřit k projednávané věci.
 5. Do rozpravy se v průběhu zasedání přihlašují ZO zvednutím ruky.
 6. K projednávaným věcem může vyjádřit své stanovisko na zasedání ZO:

a)      občan obce, který dosáhl věku 18 let,

b)      fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost,

c)      fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 1. Slovo občanům obce Sokoleč uděluje předsedající vždy po skončení rozpravy členů zastupitelstva k jednotlivým bodům programu. Diskutující je povinen hovořit pouze k věci, které se diskutovaný návrh týká. V případě, že občan, kterému je uděleno slovo, nehovoří k tématu, může předsedající slovo odejmout. V průběhu rozpravy občanů obce se může kdokoliv ze zastupitelů opět přihlásit o slovo tzv. technickou nebo faktickou poznámkou.
 2. Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních průběhu zasedání, např.:

-          nikdo nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát,

-          doba diskusního vystoupení se omezuje (maximálně však 3 minuty a u předkladatele na 5 minut),

-          technické poznámky se zkracují na dobu 2 minut.

 1. Návrh na ukončení rozpravy a diskuse může podat kterýkoliv člen ZO, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

Čl. 8

Hlasování a usnesení

 

 1. ZO je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy k předloženému návrhu usnesení či předloženému materiálu ke schválení, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 3. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty návrhu usnesení se považují ostatní návrhy za nepřijaté.
 4. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve skupiny členů ZO jednotlivých volebních stran, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá většinu, starosta obnoví přerušené zasedání ZO, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
 5. Hlasování se provádí veřejně, ve výjimečných případech tajně. Návrh na tajné hlasování může podat každý člen zastupitelstva. O návrhu na tajné hlasování rozhodne ZO. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh, nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Podmínky a způsob tajného hlasování stanoví pro ten konkrétní případ ZO, přičemž je vždy povinno zvolit nejméně dvoučlennou komisi pro zajištění průběhu tajného hlasování. V tomto případě komise sděluje zastupitelstvu výsledek hlasování.
 6. V zápisu z jednání ZO je hlasování uváděno počtem přijatých hlasů, nepřijatých hlasů a počtem členů zastupitelstva, kteří se zdrželi hlasování.
 7. Usnesení ZO je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
 8. Zveřejnění zápisu ze zasedání zastupitelstva se provádí na úřední desce a na webu obce do 10 dnů po ZO. Zápis musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se předává k archivaci.

 

Čl. 9

Dotazy členů ZO

 

 1. Členové ZO mají při výkonu své funkce právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na orgány obce, předsedy výborů, statutární orgány právnických osob a vedoucí organizací a organizačních složek, zřízených nebo založených obcí, zaměstnance obce zařazených do obecního úřadu a požadovat od nich vysvětlení.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů, pokud tomu nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění.
 3. Uplatněné dotazy na zasedání ZO se zaznamenávají v zápise.

 

Čl. 10

Zajištění nerušeného průběhu zasedání ZO

 

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZO, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající po upozornění, nedojde-li k nápravě, odejmout slovo. Řečník se však může odvolat k zastupitelstvu.

  

Čl. 11

Ukončení zasedání ZO

 

 1. Předsedající prohlásí zasedání za skončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů ZO pod nadpoloviční většinu, nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.
 3. Předsedající určí předpokládaný datum dalšího zasedání zastupitelstva.

 

Čl. 12

Organizačně technické záležitosti zasedání ZO

 

 1. O průběhu jednání ZO se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá určený zapisovatel a obecní úřad, který rovněž vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně a materiály písemně na jednání předložené a ZO projednané a schválené.
 3. V zápise se uvádí:

-          den a místo jednání,

-          hodina zahájení a ukončení,

-          doba přerušení zasedání,

-          jména určených ověřovatelů zápisu a zapisovatele

-          počet přítomných zastupitelů jména nepřítomných omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,

-          program zasedání,

-          průběh a výsledek hlasování,

-          učiněná oznámení o střetu zájmů (osobním zájmu) ve smyslu zákona č.159/2006 Sb.,

-          podané návrhy a dotazy,

-          znění přijatých usnesení,

-          další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZO měly stát součástí zápisu

 1. O námitkách člena ZO proti zápisu rozhodne na nejbližším zasedání. Námitka musí být podána písemně nejpozději 10 dnů před zasedáním ZO prostřednictvím obecního úřadu.

 

Čl. 13

Zabezpečení a kontrola usnesení

 

 1. Kontrolu plnění usnesení provádí v souladu se zákonem kontrolní výbor. O výsledku své činnosti informují zastupitelstvo.

 

Čl. 14

Zrušovací ustanovení a účinnost

 

 1. Tímto se ruší Jednací řád ZO Sokoleč schválený usnesením ze dne 27. 10. 2010
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstva.

 

       V Sokolči dne 21. 10. 2015

 

 

                                                                                                            Ing. Marián Sipajda

                                                                                                               starosta obce
 

facebook

Kontakt

Obec Sokoleč
Kolínská 424
290 01 Sokoleč

    325 654 984     

          325 654 675

starosta: 733 142 244
      
     podatelna@sokolec.cz
 
Sokoleč na mapě

Úřední hodiny

PO 8 - 12 a 13 - 17 hod.

ST  8 - 12 a 13 - 17 hod.

ČT  8  - 12 hod.

 

Novinky na email

Chcete dostávat pravidlné informace o obci?

Přihlásit odběr

Registrace Mobilní rozhlas